2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
23-25 Νοεμβρίου 2018
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Αριστοτέλης Βαβαλέτσκος
Σταύρος Βαλσαμίδης
Θεόδωρος Βεργίδης
Ευστάθιος Δημητριάδης
Θωμαΐς Καρτσιώτου
Παρθένα Κεκρίδου
Σπύρος Κιουλάνης
Παναγιώτης Κόγιας
Φωτεινή Κόγια
Γεώργιος Κουντουράς
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Άννα Μαδυτιανού
Βασίλειος Μαρδύρης
Σοφία Μητκίδου
Σπυρίδων Μητρόπουλος
Ελευθέριος Μωυσιάδης
Κυριάκος Οβαλιάδης
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Θωμάς Παπαντωνίου
Βασίλειος Σάλτας
Γεώργιος Τρικαλιώτης
Νικόλαος Τσέργας
Βασίλειος Τσιάντος
Βασίλειος Χατζής
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Παναγιώτα Χλιάρα
Αχιλλέας Χριστοφορίδης