Φόρμα εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

* Απαιτούμενο πεδίο

Επιτρεπτοί τύποι αρχείων doc,docx
Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5mb